PRIVACY VERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Agora Club Nederland (ACN) verwerkt de persoonlijke gegevens in strikte naleving van toepasselijke wet- en regelgeving, die betrekking hebben op bescherming van privacy, gegevensbescherming, vertrouwelijkheid of veiligheid van persoonlijke gegevens.

 ACN kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je lid bent van ACN en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ACN hebt verstrekt.

ACN hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens (en dat je privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en te voorkomen, voor zover mogelijk, dat je persoonsgegevens in handen komen van niet Agora-leden.

 ACN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval de wettelijke voorschriften volgen en:

  • Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.
  • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.(via akkoordverklaring lijst en op aanmeldingsformulier)
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.(beveiliging website en mail versturen onder bcc)
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. Als ACN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Indien er na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen zijn, neem dan contact op via één van de onderstaande emailadressen.

Verwerkingsverantwoordelijke AGORA CLUB NEDERLAND

Secretaris: secretary@agoraclubnederland.nl

Websitebeheer: weblady@agoraclubnederland.nl