Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Agora Club Nederland (ACN) verwerkt de persoonlijke gegevens van haar leden in strikte naleving van toepasselijke wet- en regelgeving, die betrekking hebben op bescherming van privacy, gegevensbescherming, vertrouwelijkheid of veiligheid van persoonlijke gegevens. ACN kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je lid bent van ACN en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een aanmeldingsformulier aan ACN hebt verstrekt. ACN hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens (en dat je privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en te voorkomen, voor zover mogelijk, dat je persoonsgegevens in handen komen van niet Agora-leden. ACN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (“AVG”).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval de wettelijke voorschriften volgen en:
• Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.
• Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.(via akkoordverklaring lijst en op aanmeldingsformulier)
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.(beveiliging website en mail versturen onder bcc)
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als ACN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen zijn, neem dan contact op via één van de onderstaande emailadressen.
Verwerkingsverantwoordelijke AGORA CLUB NEDERLAND
Secretaris: secretary@agoraclubnederland.nl
Websitebeheer: weblady@agoraclubnederland.nl
Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door ACN verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• De ledenadministratie, in de meest brede zin van het woord.
- Het opstellen en beheren van een ledenbestand, zowel op de website als bij het secretariaat.
- Haar leden de mogelijkheid verschaffen om aan de activiteiten van de ACN deel te kunnen
nemen.
Het innen van het nationale en internationale lidmaatschapsgeld.
• Het versturen van uitnodigingen (voor evenementen als bv de Nieuwjaarsbijeenkomst, Charters en vergaderingen zoals het besturenoverleg en de ALV.)
• Het versturen van nieuwsbrieven met foto’s en uitnodigingen van Agora Club International.
• Het publiceren van evenementen en verslagen met foto’s op Facebook, website van ACN,
Agora Club International en op andere sociale media.
De rechtvaardigheidsgrond van de verwerking van persoonsgegevens
De verwerking van je persoonsgegevens door ACN is gerechtvaardigd omdat de bovengestelde doelen van de verwerking gebaseerd zijn op:
1. Het gerechtvaardigd belang.
De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ACN, met name om de doelstellingen van de vereniging te kunnen realiseren, t.w. :
1. Vriendschap en begrip tussen haar leden te bevorderen.
2. Sociale en culturele activiteiten te organiseren.
3. Uitstraling van de vereniging in Nederland en doorheen de wereld te bevorderen.
4. Organiseren van vergaderingen, voordrachten, gedachtenuitwisselingen en discussies.
Als lid van ACN, zijn wij van mening dat er een gerechtvaardigd belang is om de leden op de hoogte te brengen en te houden van de verschillende activiteiten die door de clubs op lokaal, nationaal en internationaal niveau georganiseerd worden.
2. Toestemming verlenen.
De verwerking van persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden is mogelijk als je hiervoor toestemming hebt gegeven. (o.a.verzending van “Newsletters”, informatiebrieven, uitnodigingen en verslagen, al dan niet met foto’s).Ieder Agora lid heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan
de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Welke Persoonsgegevens worden verwerkt
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:
• Persoonlijke identiteitsgegevens : voornaam, achternaam.
• Persoonlijke kenmerken : geboortedatum.
 Contact gegevens: telefoon- en faxnummer, e-mail adressen, woonadres, zakenadres.
 Beelden / foto’s, geluidsopnamen van videosessies.
 (Bancaire informatie).
 Alle overige persoonlijke gegevens die aan de ACN gegeven zijn, zoals beroep, naam van werkgever, telefoonnummer, e-mail, gewenste taal van communicatie.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
De data gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
Verstrekking aan derden
De gegevens die aan ACN verstrekt zijn kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Derhalve zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (aan andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Derden zijn voornamelijk de leden van Agora Club International, Ladies’Circle Nederland en Ladies’ Circle International.
Wij hebben geen verwerkersovereenkomst met deze partijen afgesloten, maar met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); en
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk,).
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien er hier (schriftelijk) toestemming voor is gegeven. Deze toestemming kan rechtmatig en ten alle tijden worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU (daar wonende Agoraleden uitgezonderd), zonder voorafgaande toestemming, buiten dehierboven genoemde internationale organisaties.
Bewaartermijn
ACN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In het algemeen, worden de gegevens niet langer dan 1 jaar bewaard, nadat wij in kennis zijn gesteld van het beëindigen van het lidmaatschap van de ACN, door opzegging of overlijden.
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die via ACN van de persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 Alle personen die via ACN van de persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn lid van ACN en/of van Agora Club International.
• We hanteren een (gebruikersnaam) en wachtwoordbeleid op onze website.
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
• Het bestuur van ACN is zich bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent persoons gegevens
Recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Recht op bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door onze verwerker.
Meer informatie over privacy rechten, die vastgelegd zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan gevonden worden op de website van de Autoriteit persoonsgegevens in Nederland, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Klachten
Klachten over de verwerking van de persoonsgegevens graag melden via secretary@agoraclubnederland.nl of weblady@agoraclubnederland.nl.
Alle leden hebben het recht een klacht in te dienen omtrent het privacy beleid van ACN.
Wijziging privacy statement
ACN kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website en/of in een mailbericht. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.
Op verzoek is deze ter inzage.

Menu